Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Velojunkie

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.
Annulering van uw bestelling Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd.
Wij verzoeken u daartoe een e-mail aan te maken en te versturen aan info@Velojunkie.nl
Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Velojunkie.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
Indien de bestelling later wordt geannuleerd is Velojunkie.nl gerechtigd € 2,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Velojunkie.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 week na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Velojunkie.nl echter niet verplicht. Bij de keuze voor een betaling achteraf streeft Velojunkie.nl ernaar om binnen 1 week na ontvangst van de bestelling het bestelde ter verzending aan te bieden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien 1/6 het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. De verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Deze kosten staan helder vermeld in de winkelwagen, en in het afreken scherm.

Zichttermijn
Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 30 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 7 werkdagen worden geretourneerd (inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending). U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Velojunkie.nl levert ook producten die op maat worden gemaakt zoals custom fit / maatwerk kleding. Omdat deze producten volgens uw maten worden gemaakt is het niet mogelijk om maatwerkproducten te retourneren. Door het bestellen van een maatwerkproduct verklaart u zich akkoord met deze voorwaarde.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Velojunkie.nl verschuldigd is, heeft voldaan. 2/6 Aansprakelijkheid tijdens verzending Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit graag en zullen wij een klacht indienen bij Post NL.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Velojunkie.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Velojunkie.nl. Velojunkie.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy. Velojunkie.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Velojunkie.nl maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Velojunkie.nl wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst. Velojunkie.nl zal u voor niet gerichte communicatie nooit vaker dan 1x per maand benaderen.

Garantie
Velojunkie.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Overeenkomst
Velojunkie.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Velojunkie.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Velojunkie.nl zonder onze toestemming hiervoor.

Verzending, Retourneren en omruilen van artikelen
Velojunkie maakt het retourneren van producten eenvoudig. Als u een product wilt ruilen of een order binnen de zichttermijn wilt annuleren (en retourneren) doet u dat gemakkelijk via het menu RETOUREN. Voor retourneren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden: · De wettelijke zichttermijn bedraagt 14 dagen, onze zichttermijn bedraagt 30 dagen om u de tijd te gunnen goed over uw aankoop na te denken. U dient bij een retour uw product binnen 30 dagen aan te melden volgens bovenstaande procedure. U dient er zorg voor te dragen dat uiterlijk binnen 30 dagen na het aankoopmoment de order is bezorgd. Als uw order niet binnen 30 dagen retour is ontvangen beschouwen wij de koop alsnog als gesloten en wordt de aankoop onomkeerbaar. · Als er zich bijzondere situaties voordoen waardoor u onmogelijk uw product kunt retourneren terwijl u dat wel wilt dient u dit binnen 30 werkdagen na ontvangst bij ons te melden. Wij zullen dan per situatie afwijkende afspraken overwegen. Velojunkie.nl is hiertoe niet verplicht.
De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. · Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 60% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform de wettelijke zichttermijn Goederen uit de outlet (=afgeprijsd voor 60% of meer) mogen niet geruild of geretourneerd worden. Bij toch retourneren, vervalt ieder recht en wordt het niet geaccepteerd. Bij het plaatsen van een bestelling bent u op de hoogte gesteld van deze uitzondering. De artikelen, die voor retour gemeld zijn, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 17 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.
Velojunkie.nl accepteert uitsluitend retourzendingen die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retourzendingen door ons worden gecrediteerd middels een terugbetaling via een betaalmiddel dat gelijk is aan het oorspronkelijke betaalmiddel waarmee het order bedrag is voldaan.
Indien de klant een foutief adres opgeeft bij het plaatsen van de bestelling is VéloJunkie niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van het product en hoeft derhalve geen vervangend artikel aan te bieden aan de klant.

Klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Velojunkie.nl heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@Velojunkie.nl De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Overmacht
Velojunkie.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Velojunkie.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina. Velojunkie.nl (onderdeel van BKLS Group) Leemrand 31 5421 GV Gemert